มาตรฐานโรงงาน

ใบรับรองโรงงานสีขาว จากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ใบรับรองโรงงานสีขาว จากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ใบรับรององค์กรดีเด่นสวมหมวกนิรภัย100% จากโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

ใบรับรองการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฯ ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน

Top